Brugsvilkår

Netmail.dk er en tjeneste fra MailCore ApS, hvorefter man som bruger har mulighed for at sende og modtage e-mails via Internettet. 1. Kontotype En gratis Netmail-konto er 100 % gratis og giver dig 2 GB diskplads. Har du oprettet en gratis Netmail-konto og bruger du ikke din mailkonto i en periode på 90 sammenhængende dage, bliver din mailkonto automatisk slettet. 2. Behandling af e-mails Dine e-mails behandles fortroligt. MailCore ApS respekterer, at indholdet af dine e-mails er omfattet af brevhemmeligheden. Brevhemmeligheden vil alene blive brudt, såfremt dette er foreskrevet af lovgivningen, nødvendigt for at kunne supportere dig eller nødvendigt for driften af Netmail.dk. Dine e-mails vil ikke blive læst. MailCore ApS forbeholder sig retten til at skaffe sig adgang til din post ved mistanke om lovovertrædelser, eksempelvis, men ikke begrænset til, opbevaring og distribution af børneporno og ulovligt salg af varer og tjenesteydelser. MailCore ApS vil i den forbindelse om nødvendigt foretage politianmeldelse med videregivelse af alle oplysninger uden yderligere varsel til dig. 3. Politik om uønskede mails MailCore ApS forbyder brug af Netmail.dk til handlinger, der på nogen måde er forbundet med overførsel, distribution eller levering af uønskede masseforsendelser eller reklame e-mails (spam). Du må ikke bruge Netmail.dk til at sende spam. Du må heller ikke sende spam eller foranledige, at spam sendes til Netmail.dk eller andre Netmail.dk brugere. Derudover må e-mails, der sendes eller foranlediges sendt til eller via Netmail.dk, ikke benytte eller indeholde ugyldige eller forfalskede brevhoveder, benytte eller indeholde ugyldige eller ikke-eksisterende domænenavne, på anden måde forvanske, skjule eller sløre oplysninger, der kan medvirke til at fastslå oprindelsesstedet eller overførselsvejen, benytte andre former for vildledende oplysninger vedrørende afsenderens identitet, benytte tredjeparts internetdomænenavn eller videresendes fra eller via tredjeparts udstyr uden tilladelse fra tredjepart, indeholde forkerte eller vildledende oplysninger i emnelinjen eller på anden måde indeholde forkerte eller vildledende oplysninger, tilsidesætte yderligere tekniske standarder, der beskrives herunder, på anden måde overtræde Netmail.dk betingelser og vilkår for anvendelse. MailCore ApS godkender ikke indsamling af e-mail adresser eller andre oplysninger fra eller via Netmail.dk. MailCore ApS tillader eller godkender ikke, at andre benytter Netmail.dk til at indsamle, kompilere eller på anden måde indhente oplysninger om kunder eller abonnenter, herunder abonnenters e-mail adresser, som er fortrolige og tilhører MailCore ApS. MailCore ApS tillader eller godkender ikke forsøg på at benytte Netmail.dk på en måde, der kan beskadige, ødelægge, overbelaste eller forringe dele af eller nogen af Netmail.dk’s services og tilbud eller forhindre andre brugere i at benytte og have glæde af dem. Hvis MailCore ApS mener, at ikke-godkendt eller upassende brug af en Netmail.dk tjeneste finder sted, kan MailCore ApS uden varsel foretage handlinger, som MailCore ApS efter eget skøn finder passende, herunder blokering af meddelelser fra et bestemt internetdomæne eller en bestemt mail-server eller IP-adresse. MailCore ApS kan straks lukke adgang til services og tilbud på Netmail.dk, som MailCore ApS, efter eget skøn, mener sender eller på anden måde har tilknytning til e-mails, der overtræder denne politik. Manglende håndhævelse af denne politik i hvert enkelt tilfælde betyder ikke, at MailCore ApS giver afkald på sine rettigheder. Ikke-godkendt brug af Netmail.dk’s services og tilbud i forbindelse med overførsel af uønskede e-mails, herunder overførsel af e-mails, der overtræder denne politik, kan medføre civil- eller strafferetlige sanktioner mod afsenderen og personer, der har hjulpet afsenderen. MailCore ApS foretager ikke back-up af e-mails og indhold tilknyttet Netmail.dk. MailCore ApS påtager sig ikke noget ansvar for, at brugeren i kortere eller længere perioder ikke har adgang til sin Netmail.dk-konto, at e-mailbeskeder ikke afsendes rettidigt eller går tabt i forbindelse med afsendelsen, at e-mails lagrede i edb-systemer tilhørende MailCore ApS går tabt eller at andre data tilhørende brugeren mistes. 4. Diverse I forbindelse med afgivelse af oplysninger afgiver man som bruger alene oplysninger, der opfylder formålet med den service, MailCore ApS leverer til dig. Netmail.dk udbydes af MailCore ApS, Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød, CVR nr. DK33506600 Brug af mail på Netmail.dk er omfattet af de generelle betingelser for brugen af Netmail.dk, som kan læses herunder. Generelle betingelser Disse generelle betingelser for brug af Netmail.dk er gældende for alle brugere af Netmail.dk portalen. 1. Generelt om Netmail.dk Netmail.dk portalen er en webside ejet og drevet af selskabet MailCore ApS, Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød, CVR nr. DK33506600 2. Databeskyttelse MailCore ApS lægger meget vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af Netmail.dk. Derfor er det af stor betydning for MailCore ApS, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af brugere til Netmail.dk, ikke kommer til andres kendskab. MailCore ApS gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed. Netmail.dk opfylder lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger, ligesom Netmail.dk fra Datatilsynet har den nødvendige tilladelse som dataansvarlig. Dataansvarlig for Netmail.dk er MailCore ApS, Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød, CVR nr. DK33506600. Databehandler er MailCore ApS, Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød, CVR nr. DK33506600. I forbindelse med visse services og tilbud benytter Netmail.dk andre virksomheder som samarbejdspartnere. Hvor dette er tilfældet, vil det fremgå i forbindelse med den enkelte service eller tilbud, såfremt det har betydning i forhold til, hvem der er ansvarlig for databeskyttelse og behandling af personoplysninger. 3. Brug af Cookies - Indsamling af personoplysninger MailCore ApS indsamler på forskellig vis oplysninger om brugere i forbindelse med brug af Netmail.dk. Der sker således en indsamling og registrering af personoplysninger, når en bruger vælger at tilmelde sig visse af Netmail.dk's services og tilbud. For yderligere informationer om brug af cookies henvises der til vores særskilte cookiepolitik: Information om brug af cookie på Netmail.dk 4. Behandling af personoplysninger MailCore ApS lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer eller virksomheder, medmindre du udtrykkeligt har accepteret det. Medmindre andet er angivet for en konkret service eller tilbud, vil alle afgivne oplysninger fra brugere på Netmail.dk alene blive behandlet af selskaber i MailCore ApS og North Media ApS. Du giver ved din afgivelse af oplysningerne samtykke til, at der indenfor selskaberne i MailCore ApS og North Media ApS må ske videregivelse af dine personoplysninger. I forbindelse med visse services og tilbud, eksempelvis ved køb af en vare eller en tjenesteydelse, videregiver MailCore ApS dine oplysninger til sælgeren af den pågældende vare eller tjenesteydelse, da MailCore ApS for disse services alene videreformidler en kontakt til en udbyder. Denne videregivelse giver du dit samtykke til i forbindelse med din afgivelse af en ordre, der afgives direkte til den pågældende udbyder. Herudover forbeholder MailCore ApS sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen, er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold. Du har op til to gange årligt ret til skriftligt at anmode om at få indsigt i hvilke personoplysninger, MailCore ApS har registreret om dig. Du kan også til enhver tid få redigeret eller slettet i dine oplysninger ved brug af dit Netmail.dk Login. Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger skal rettes til MailCore ApS, Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød, CVR nr. DK33506600. MailCore ApS opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger. 5. Netmail.dk Login og kodeord Når man opretter sig som bruger af en eller flere services og/eller tilbud på Netmail.dk, herunder oprettelse af en Netmail.dk Mailmailkonto, vælger man et Netmail.dk Login, som herefter skal benyttes, hvis man ønsker at logge på den pågældende service eller tilbud, herunder. Formålet med et Netmail.dk Login er at identificere dig som unik bruger, når du logger ind på Netmail.dk samt sikre, at du får en personlig oplevelse, når du anvender Netmail.dk. Et Netmail.dk Login består af et unikt brugernavn (e-mailadresse), en adgangskode og en husketekst. E-mailadressen kan ikke ændres, mens adgangskode og husketekst kan ændres løbende. En bruger er selv ansvarlig for egen hemmeligholdelse af et hvilket som helst Netmail.dk Login og adgangskode, som man modtager i forbindelse med Netmail.dk, og brugeren er forpligtet til straks at meddele MailCore ApS, hvis der sker misbrug eller er risiko for misbrug af brugerens Netmail.dk Login og kodeord. For at sikre sig mod eventuelt misbrug opfordrer MailCore ApS brugeren til at ændre sin adgangskode ofte, og helst en gang om måneden. MailCore ApS er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse brugerens adgang til og anvendelse af et Netmail.dk Login og kodeord. I tilfælde heraf er MailCore ApS uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand. Brugeren skadesløsholder MailCore ApS for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af et med Netmail.dk tilknyttet Netmail.dk Login og kodeord. 6. Annoncering At drive Netmail.dk med dertil hørende gratis services og tilbud er omkostningskrævende. Derfor arbejder vi ud fra princippet "noget-for-noget". Det er således en betingelse for at oprette sig som bruger af Netmail.dk at man som bruger accepterer, at modtage annoncereklamer via e-mail, SMS og MMS fra MailCore ApS 's annoncører. Dine oplysninger vil udelukkende blive brugt til at målrette annonceringen overfor dig. Jo mere præcise dine oplysninger er, jo mere relevante annoncereklamer modtager du. Du kan altid ændre dine afgivne oplysninger. 7. Ansvarsfraskrivelse Selvom MailCore ApS har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Netmail.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, består der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. MailCore ApS fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. Endvidere påtager MailCore ApS sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i edb-systemer tilhørende MailCore ApS. Netmail.dk indeholder adskillige links til andre websider. MailCore ApS indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websider, ligesom MailCore ApS ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra Netmail.dk sker formidling eller hvortil der linkes. Indhold lagt af en bruger noget sted på Netmail.dk er alene den pågældende brugers ansvar og MailCore ApS påtager sig intet ansvar for ulovligt indhold. I forbindelse med services og tilbud, hvor brugere afgiver oplysninger til tredjepart, er MailCore ApS på ingen måde ansvarlig for denne tredjeparts datasikkerhed og/eller behandling af personoplysninger. En bruger af Netmail.dk kan ikke gøre MailCore ApS ansvarlig for tab, der måtte følge af, at Netmail.dk opdaterer eller ændrer sine services eller tilbud. MailCore ApS er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder edb-virus. MailCore ApS påtager sig intet ansvar for tab af data. 8. Tvister Såfremt der mellem MailCore ApS og en bruger af Netmail.dk, herunder øvrige websider med relation til Netmail.dk, måtte opstå en tvist på baggrund af et af MailCore ApS's websider eller hertil relaterede forhold, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. 9. Gyldighed Disse betingelser er senest opdateret den 17. februar 2014 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes. 10. Kontakt til Netmail.dk Der kan rettes kontakt til Netmail.dk ved at skrive til MailCore ApS, Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød, Att: Netmail.dk Support i forbindelse med brugen af de forskellige services og tilbud på Netmail.dk sker via menuerne support på den pågældende services eller tilbud.